برای جایگزینی دندانهای از دست رفته ازیک دندان تا کلیه

دندانها وبصورت ثابت ومتحرک قابل استفاده می باشدومیزان

موفقیت ایمپلنت 95% – 98%  و درمان 2-3ماه است.