برای مقاصدزیبایی بکارمیرودمانند:اصلاح طرح لبخند،

تصیح رنگ  دندانها،بستن فاصله وردیف کردن دندانها،ترمیم

بادوام پوسیدگی های وسیع دندانهای جلو،بلند کردن دندانهای

کوتاه ،اصلاح زشتی لثه(همراه با جراحی پلاستیک لثه)